ආයතන අංශය

සමාජ සේවා අංශය

අතිරේක දිස්ත්‍රික් රෙජිස්ට්‍රාර් අංශය

විශ්‍රාම වැටුප් අංශය

News & Events

19
Jun2019
State Poson Ceremony- 2019

State Poson Ceremony- 2019

State Poson Ceremony- 2019 Ceremonial chanting and...

19
Jun2019
Opening “Nila Sewan” for the benefits of Public in the area.

Opening “Nila Sewan” for the benefits of Public in the area.

   Nilasewan offices which were newly built...

News & Events

19
Jun2019
State Poson Ceremony- 2019

State Poson Ceremony- 2019

State Poson Ceremony- 2019 Ceremonial chanting and...

19
Jun2019
Opening “Nila Sewan” for the benefits of Public in the area.

Opening “Nila Sewan” for the benefits of Public in the area.

   Nilasewan offices which were newly built...

28
Jan2019
Dhamma preaching programme.....

Dhamma preaching programme.....

Dhamma preaching programme organized by the Social...

Scroll To Top