අපගේ සේවාවන්

ප්‍රාදේශීය  ලේකම්තුමියගේ මෙහෙයවීමෙන් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල නිලධාරීන් පැය 24 පුරාම තම රාජකාරි කටයුතු ජනතාව වෙනුවෙන් ඉටුකරමින් සිටි.  සියළුම ආධාර දීමනා (වැඩිහිටි දීමනා, වකුගඩුආධාර, පිළිකාධාර, මහජනාධාර,ක්ෂයරෝගාධාර, තැලසීමියා ආධාර, සමෘද්ධි දිමනා) ලබාදීමට අවශ්‍ය කටයුතු , අත්‍යවශ්‍ය අහාර හිඟයකින් තොරව සැපයීමට හා අතිරික්ත නිෂ්පාදන අලෙවිකරගැනිමට අවශ්‍ය කටයුතු , ඇතුළු සියළුම සේවාවන් සැපයිමට කාර්යාලයේ හා ක්ෂේත්‍රයේ නිලධාරීන් ජනතාව වෙනුවෙන් කැපවී සිටි.

තවද  ප්‍රාදේශිය සෞඛ්‍යය නිලධාරි කාර්යාලයේ සහයෙන් කාර්යාලීය හා ක්ෂේත්‍ර නිලධාරින්  දැනුවත් කිරිම තුලින් කො‍‍‍රෝනා වසංගත රෝග ව්‍යාප්තිය මැඩලීමට හා ආරක්ෂාවිම සදහා  අවශ්‍ය  දැනුම  ඔවුන් වෙත ලබාදී ඇත.

ඔබට අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර හා භාණ්ඩ සම්බන්ධව හිඟයක් හෝ අතිරික්තයක් පිළිබද ගැටළුවක් වේනම් පහත කමිටුවේ සහය ලබාගන්නා ලෙස ප්‍රාදේශිය ලේකම්තුමිය විසින් දන්වා සිටි.

News & Events

12
Jan2021
පාසල් උපකරණ  ප්‍රධානය

පාසල් උපකරණ ප්‍රධානය

පාසල් උපකරණ සහ ලිපිද්‍රව්‍ය ප්‍රධානය කිරිම. ගනේවත්ත...

19
Jun2019
State Poson Ceremony- 2019

State Poson Ceremony- 2019

State Poson Ceremony- 2019 Ceremonial chanting and...

Scroll To Top