පාසල් උපකරණ සහ ලිපිද්‍රව්‍ය ප්‍රධානය කිරිම.

1 3
ගනේවත්ත ප්‍රදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සමාජ සුභසාධන අංශය හා අංක 453-අලුත්ගම ග්‍රාම නිලධාරී වසම භාර ආර්ථික සංවර්ධන නිලධාරි මහතාගේ මැදිහත්වීම මත ආබාධිත පාසල් දරුවන් පස් දෙනෙකුට සහ අඩු ආදායම්ලාභී පවුලක පාසල් දැරියකට පාසල් උපකරණ සහ ලිපිද්‍රව්‍ය ප්‍රධානය සහකාර ප්‍රාදේශිය ලේකම්තුමිය විසින් සිදු කරන ලදී.
මේ සඳහා සම්පත් දායකත්වය හිරිපිටිය නිකදලුපොත පදිංචි , ඩබ්ලිව් ඒ සවනි සත්සරනි දියණිය ගේ දහනම වන උපන්දිනය වෙනුවෙන් එම පවුලේ සාමාජිකයන් විසින් දරන ලදී.
2021-01-11

1  2

Nilasewan offices which were newly built in Hunupola and Pothuwila Grama Niladhari Divisions in Ganewatta Divisional Secretariat were opened by Home Affairs and Provincial Councils & Local Government Minister Mr. J.C.Alawathuwala  on 3rd June 2019. Additional District secretary, Divisional Secretary – Ganewatta, Government officers and people from the area participated for that special moment.Nilasewan offices which were newly built in Hunupola and Pothuwila Grama Niladhari Divisions in Ganewatta Divisional Secretariat were opened by Home Affairs and Provincial Councils & Local Government Minister Mr. J.C.Alawathuwala  on 3rd June 2019. Additional District secretary, Divisional Secretary – Ganewatta, Government officers and people from the area participated for that special moment.

Dhamma preaching programme organized by the Social Service Division and walfare association of kidney patients.

Venue : Swashakthi Association's Building,  Divisional Secretariat - Gnewatta

Date :  28th January 2019

 

6 7 8

State Poson Ceremony- 2019

Ceremonial chanting and religious alms giving arranged by Ganewatta Divisional Secretariat was held on 13th June 2019 at the office premises parallel to the state poson ceremony 2019.

2 3 4
 5  6  7
 9    

News & Events

12
Jan2021
පාසල් උපකරණ  ප්‍රධානය

පාසල් උපකරණ ප්‍රධානය

පාසල් උපකරණ සහ ලිපිද්‍රව්‍ය ප්‍රධානය කිරිම. ගනේවත්ත...

19
Jun2019
State Poson Ceremony- 2019

State Poson Ceremony- 2019

State Poson Ceremony- 2019 Ceremonial chanting and...

Scroll To Top