කොරොනා මර්දන ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධිකරණ කමිටු රැස්වීම 2021.05.20 දින 12.30 ට ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමියගේ මූලිකත්වයෙන් පවත්වන ලදී

12

News & Events

07
Jul2021
සමෘද්ධි  සෞභාග්‍යා විශේෂ නිවාස වැඩසටහන 2020/21

සමෘද්ධි සෞභාග්‍යා විශේෂ නිවාස වැඩසටහන 2020/21

සමෘද්ධි  සෞභාග්‍යා විශේෂ නිවාස වැඩසටහන 2020/21  ...

26
May2021

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීමට කටයුතු කරන අයගේ නාම ලේඛනය

සංචරණ සීමාවන් පවතින අවස්ථාවන් හිදි මෙම ප්‍රාදේශිය...

Scroll To Top