සංචරණ සීමාවන් පවතින අවස්ථාවන් හිදි මෙම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨය තුල අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය/සේවා බෙදා හැරීමට කටයුතු කරන අයගේ නාම  ලේඛනය ඔවුන්ගේ නම් හා දුරකථන අංක සහිතව කොට්ඨාශයේ ජනතාවගේ දැන ගැනිම සඳහා ඉදිරිපත් කරමි.

ප්‍රාදේශිය ලේකම්

ගනේවත්ත

අනු අංකය බෙදා හැරිමට කටයුතු කරන අයගේ නම දුරකථන අංකය  ද්‍රව්‍ය/සේවවා සමෘද්ධි කලාපය
1 සමන් ගුණවර්ධන 0719506850 අල ,ළුණු ,පොල්තෙල් කුඹුක්ගැටේ
2 වර්ණකුලසූරිය අමරවර්ධන 0771261675 අල ,ළූණු ,කරවල,පොල්තෙල්,සිල්ලර බඩු කුඹුක්ගැටේ
3 ඊ.ඒ.පි.ආර්.එස්.කුමාර 0753190747 අල .ළුණු  කුඹුක්ගැටේ
4 කේ.එච්.කේ.රොහාන්ද සිල්වා 07160773539 අල .ළුණු ,පොල්තෙල් කුඹුක්ගැටේ
5 අයි.ඩබ්.නිහාල් 0725202506 අල,ළූණු,පොල්තෙල් කුඹුක්ගැටේ
6 කේ.ජී.අශෝක කුමාර 0712082838 එළවළු කුඹුක්ගැටේ
7 බර්නාඩ් කරුණාතිලක 0767369206 එළවළු කුඹුක්ගැටේ
8 එස්.එම්.ජයතිස්ස බණ්ඩා 0706120186 එළවළු කුඹුක්ගැටේ
9 ඩබ්.ඒ.කසුන් රුක්මල් 0716224331 එළවළු කුඹුක්ගැටේ
10 ඒ.කේ.ජේ.නිමල් 0718611029 එළවළු කුඹුක්ගැටේ
11 ලක‍්ෂමන් කරුණානායක 0775431907 එළවළු කුඹුක්ගැටේ
12 එම්.ඒ.ගාමිනි කුමාර 0714642580 එළවළු කුඹුක්ගැටේ
13 ඒ.ඩබ්.ලයනල් අමරසිංහ 0792126777 එළවළු ,කරවල  කුඹුක්ගැටේ
14 ඩබ්.එම්.සජිත් නුවන් 0765530184 එළවළු ,පළතුරු කුඹුක්ගැටේ
15 ආර්.පි.ටි.එස්.සිරිවර්ධන 0788590599 එළවළු ,පළතුරු කුඹුක්ගැටේ
16 ආර්.පි.ශාන්ත අබේරත්න 0789128444 කරවල කුඹුක්ගැටේ
17 ඩබ්.එම්.චන්ද්‍රසේන 0760226968 කරවල ,බිත්තර ,පළතුරු කුඹුක්ගැටේ
18 එම්.එච්.එම්.අමීර් 0724594300 ගෑස් කුඹුක්ගැටේ
19 එම්.බී.එම්.හස්ෂාන් 0777360877 ගෑස් කුඹුක්ගැටේ
20 එම්.ජී.එන්.පදාන් 0767040396 ගෑස් කුඹුක්ගැටේ
21 එස්.එල්.එම්.හස්සාන් 0717225620 දුරකථන හා සන්නිවේදන සේවා කුඹුක්ගැටේ
22 ජි.එම්.පි.ජි.සී.මදුසංඛ 0775482971 දුරකථන හා සන්නිවේදන සේවා කුඹුක්ගැටේ
23 ඩබ්.එම්.සරත් 0778851636 පානීය ජලය කුඹුක්ගැටේ
24 ජී.එල්.දිල්ශාන් 0711249230 බේකරි නිශ්පාදන කුඹුක්ගැටේ
25 එම්.එෆ්.එන්.මොහොමඩ් 0722225444 මස් කුඹුක්ගැටේ
26 කේ.එම්.පස්රින් 0766157071 මස් ,බිත්තර කුඹුක්ගැටේ
27 එම්.එස්.එම්.රෂීම් 0724586975 මස්, බිත්තර කුඹුක්ගැටේ
28 ඒ.එම්.එම්.ඉක්ලාන් 0769807001 මස්, බිත්තර කුඹුක්ගැටේ
29 ඩබ්.සුගත් 0769350293 මාළු කුඹුක්ගැටේ
30 ඒ.ජී.අලබ්දීන් 0775077050 මාළු කුඹුක්ගැටේ
31 එම්.ටි.එම්.මෆාස් 0772335666 සත්ව ආහාර කුඹුක්ගැටේ
32 බී.ඩබ්.වී.පෙරේරා 0777526141 සත්ව ආහාර කුඹුක්ගැටේ
33 එම්.එච්.එම්.අර්ෂාද් 0773414328 සිල්ලර බඩු කුඹුක්ගැටේ
34 ප්‍රියානි ප්‍රියදර්ශනි 0713000313 සිල්ලර බඩු කුඹුක්ගැටේ
35 ඩී.එම්.සෙනවිරත්න 0774514147 සිල්ලර බඩු කුඹුක්ගැටේ
36 එච්.එම්.එස්.එම්.හේරත් 0769099608 ළදරු නිෂ්පාදන හා සනිපාරක‍්ෂක ද්‍රව්‍ය කුඹුක්ගැටේ
37 ඩබ්.එම්.ජේ.එල්.බංඩාර 0703459866 අල , කරවල  පොතුවාගොන්න
38 ඊ.එම්.ආසිරි චන්ද්‍රතිලක 0770082249 එළවළු පොතුවාගොන්න
39 ඒ.ඒ.ගුණරත් බංඩා 0701289422 එළවළු පොතුවාගොන්න
40 එස්.පි.එස්.ලක්මාල් 0752724255 එළවළු පොතුවාගොන්න
41 ඩී.එම්.ඒකනායක 0715481496 එළවළු පොතුවාගොන්න
42 ඊ.එම්.කරුණාරත්න 0789849071 එළවළු පොතුවාගොන්න
43 යු.එච්.ඇල්බට්.සිල්වා 0722865014 එළවළු ,කරවල  පොතුවාගොන්න
44 ජේ.එස්.සුමේධ කාරියවසම් 0713259726 එළවළු ,පළතුරු පොතුවාගොන්න
45 ජේ.ඒ.නිමල් ජයසිංහ 0774212470 එළවළු ,පළතුරු පොතුවාගොන්න
46 ඒ.ඩී.තුෂාර එරංග 0716869876 එළවළු ,පළතුරු පොතුවාගොන්න
47 ඒ.එම්.ගාමිණි ජයරත්න 0724586775 ,0775558775 එළවළු ,පළතුරු , බිත්තර ,කරවල ,සිල්ලර බඩු පොතුවාගොන්න
48 ආර්.එම්.ප්‍රේමරත්න 0754816479 එළවළු ,පළතුරු ,බඩඉරිගු පොතුවාගොන්න
49 බී.සිරිවර්ධන 0716827495 එළවළු ,පළතුරු ,බිත්තර ,කරවල ,සිල්ලර බඩු පොතුවාගොන්න
50 ආර්.පි.අසිත නුවන් 0716869876 එළවළු ,පළතුරු ,මාළු ,පොල් ,අල ,ළූණු පොතුවාගොන්න
51 රුවන් හේරත් 0715558340 එළවළු ,පොල් පොතුවාගොන්න
52 ජෝන් නික්සන් 0769491484 කරවල පොතුවාගොන්න
53 ඒ.ඒ.ගාමිනි ගුණතිලක 0724594365 ටයර් ,ටියුබ් අලුත්වැඩියාව පොතුවාගොන්න
54 ටී.පී.විමලසිරි තෙන්නකෝන් 0774268638 පළතුරු පොතුවාගොන්න
55 එස්.එල්.දිසානායක 0721343127 පානිය ජලය පොතුවාගොන්න
56 ආර්.එම්.ඒ.බංඩාර 0710923032 පොල් පොතුවාගොන්න
57 ඒ.ආර්.නවීන් ඉන්දික 0718957891 පොල් පොතුවාගොන්න
58 එච්.ඒ.එස්.ප්‍රියන්කා 0762726958 පොල් පොතුවාගොන්න
59 පි.එම්.අරුණ ධම්මික 0724903088 පොල් පොතුවාගොන්න
60 පී.එම්.දුමින් ප්‍රසන්න ලක්මාල් 0772897742 බිත්තර ,සත්ව ආහාර පොතුවාගොන්න
61 අයි.පද්මාවති 0785362175 බේකරි නිශ්පාදන පොතුවාගොන්න
62 ඩබ්.ඒ.හියුබට් 0782573764 බේකරි නිශ්පාදන පොතුවාගොන්න
63 පී.ඒ.සනී 0723171014 බේකරි නිශ්පාදන පොතුවාගොන්න
64 එම්.ඒ.එන්.ඉක්බාල් 0727119119 මස්, පොල් පොතුවාගොන්න
65 ජේ.එම්.මුතුබංඩා 0771663753 මාළු පොතුවාගොන්න
66 ඒ.එම්.උපුල් සිසිර 0763982494 මාළු පොතුවාගොන්න
67 ජි.එල්.මධුර නවරත්න 0724880621 මාළු පොතුවාගොන්න
68 ආර්.එම්.ප්‍රසන්න දීපාල් 0713879063 මාළු ,කරවල පොතුවාගොන්න
69 ඩී.ආර්.එම්.එන්.රත්නායත 0717523585 සත්ව ආහාර පොතුවාගොන්න
70 ඩි.පී.පී.අමිත අබේසුන්දර 0786279680 සිල්ලර බඩු පොතුවාගොන්න
71 ඩබ්.බැසිල් දාබරේරා 0718412616 සිල්ලර බඩු පොතුවාගොන්න
72 ඩී.පී.විජේරත්න 0771415578 සිල්ලර බඩු පොතුවාගොන්න
73 ඊ.ඒ.සරත් චන්ද්‍රසිරි 0783340800 සිල්ලර බඩු පොතුවාගොන්න
74 එස්.බී.වයි.එම්.සී.සිව්රත්න 0775822553 අල ,ළූණු ,කරවල ,මඤ්‍ඤක්කා මකුල්වැව
75 ඩබ්.උජැනින් මැණිකේ 0761718647 එළවළු මකුල්වැව
76 ගාමිණි සෙනරත් 0766504337 එළවළු මකුල්වැව
77 ඩී.දිල්ශාන් මංජුල 0788712692 එළවළු මකුල්වැව
78 ඩබ්.එම්.ආනන්ද විජේසිරි 0714265944 එළවළු ,අල ,ළූණු මකුල්වැව
79 කේ.පී.සුනිමල් 0710327754 එළවළු ,කරවල ,අල ,ළූණු මකුල්වැව
80 එන්.පි.ආර්.වසන්ත 0779770858 එළවළු ,පළතුරු මකුල්වැව
81 ජේ.එච්.පී.කුලසූරිය 0776889407 එළවළු ,පළතුරු ,කරවල ,අල ,ළූණු මකුල්වැව
82 ආර්.ඒ.සුජීව පෙරේරා 0775048544 එළවළු ,පොල් ,අල , මකුල්වැව
83 ජි.ඩී.ඩී.චන්ද්‍රසේන 0772571770 කරවල ,අල .ළුණු ,පොල්තෙල් ,එළවළු මකුල්වැව
84 ඒ.ඒ.නියදඩුපොල 0773668300 ක්‍ෂණික ආහාර මකුල්වැව
85 ඩබ්.ඒ.ආර්.වන්නිආරච්චි 0727673822 ක‍්ෂණික ආහාර ,පිසු ආහාර මකුල්වැව
86 නුවන් අසංක ජයනෙත්ති 0705335337 ක‍්ෂණික ආහාර ,පිසු ආහාර මකුල්වැව
87 වි.ආර්.ආර්.ටි.අබේරත්න 0773450034 ජලය මකුල්වැව
88 එච්.එම්.පි.කේ.හේරත් 0775030821 දුරකථන හා සන්නිවේදන සේවා මකුල්වැව
89 ජි.එස්.ජයන්ත ද සොයිසා 0773414412 දුරකථන හා සන්නිවේදන සේවා මකුල්වැව
90 ඩී.එම්.විජිත කුමාර 0766842855 පළතුරු මකුල්වැව
91 නිහාල් සිරිවර්ධන 0718810619 පළතුරු මකුල්වැව
92 කේ.අර්.ඩී.බාලසූරිය 0775535886 පානීය ජලය මකුල්වැව
93 එච්.එච්.සමන් මදුර 0729586771 පානීය ජලය මකුල්වැව
94 කේ.ඒ.ගයානි 0763880001 පානීය ජලය මකුල්වැව
95 බී.එච්.එන්.නිමල් 0778161385 පොල් මකුල්වැව
96 ජේ.එම්.එම්.නිමල් 0718017267 පොල් මකුල්වැව
97 ජේ.ඒ.ක්‍රිෂාන් දිලිප් 0787271834 පොල් මකුල්වැව
98 ජේ.එම්.ටිකිරි බංඩා 0713469426 බේකරි නිශ්පාදන මකුල්වැව
99 බි.ඩබ්.ඩී.පී.බස්නායක 0718169456 බේකරි නිශ්පාදන මකුල්වැව
100 ඩබ්.ඒ.සමන්ත 0717933363 බේකරි නිෂ්පාදන මකුල්වැව
101 පී.එම්.හයිදර් 0777759771 බේකරි නිෂ්පාදන මකුල්වැව
102 ඩබ්.පි.චමින්ද 0783615390 මස්, බිත්තර මකුල්වැව
103 එච්.පි.තිලකරත්න 0719165287 මාළු මකුල්වැව
104 ජේ.එම්.රත්නායක 0724594713 සිල්ලර බඩු ,ගෑස් ,දර හා ළදරු නිෂ්පාදන මකුල්වැව

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය/සේවා බෙදා හැරීමට කටයුතු කරන අයගේ නාම  ලේඛනය බාගත කරගැනිමට මෙම සබැඳිය වෙත පිවිසෙන්න

News & Events

07
Jul2021
සමෘද්ධි  සෞභාග්‍යා විශේෂ නිවාස වැඩසටහන 2020/21

සමෘද්ධි සෞභාග්‍යා විශේෂ නිවාස වැඩසටහන 2020/21

සමෘද්ධි  සෞභාග්‍යා විශේෂ නිවාස වැඩසටහන 2020/21  ...

26
May2021

අත්‍යවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය බෙදා හැරීමට කටයුතු කරන අයගේ නාම ලේඛනය

සංචරණ සීමාවන් පවතින අවස්ථාවන් හිදි මෙම ප්‍රාදේශිය...

Scroll To Top