අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

පුවත් සහ සිදුවීම්

19
ජූනි2019
රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය -2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය -2019

රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය- 2019 රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවයට...

19
ජූනි2019
නිල සෙවන කාර්යාල ජනතා අයිතියට පත් කිරිම

නිල සෙවන කාර්යාල ජනතා අයිතියට පත් කිරිම

    නිල සෙවන කාර්යාල ජනතා අයිතියට පත්...

28
ජන2019
ධර්ම දේශනාමය  වැඩසටහන ....

ධර්ම දේශනාමය වැඩසටහන ....

සමාජ සේවා අංශය හා වකුගඩු රෝගින්ගේ සුභසාධක...

Scroll To Top